I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
       
  1. A rendezvény elnevezése: „Királyi Cseresznye Napok”
    A rendezvény jellege: Kulturális és kereskedelmi rendezvény
    Helyszín: Budapest, VI. Király utca 8-10. - Paulay Ede u. 3.
    A rendezvény időpontja: 2012. június 16-17.
    A rendezvény szervezője: Adamsky Kft.
       
  2. A rendezvény, vásár építése,
a bérleti időszak kezdete:
2012. június 16. 6:30 órától
    Bontás: 2012. június 17. 20:00
       
  3. Áruszállítás:  
    2012. június 16. 06:30-09:30-ig és 22:00-23:00-ig
    2012. június 17. 07:00-09:30-ig és 20:00-21:00-ig
       
  4. Események:  
    Ünnepélyes megnyitó: 2012. június 16.
    Zárás: 2012. június 17.
       
  5. A rendezvény napi nyitva tartása:  
    2012. június 16. 10-22h-ig
    2012. június 17. 10-20h-ig
  6. Őrzés  
    A standok őrzése a kiállítók feladata.
Az ott hagyott értékekért a szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.
       
II. JELENTKEZÉS, HELYKIJELÖLÉS ÉS TERÜLETBÉRLÉS
       
  1) A rendezvényen azon bel- és külföldi jogi és természetes személyek vehetnek részt árusként, kiállítóként (továbbiakban: szolgáltatók), akik rendelkeznek az adott tevékenységhez szükséges engedélyekkel. Az engedélyeket a szervezők szükség szerint ellenőrizhetik.
  2) A szolgáltatók jelentkezése a kitöltött jelentkezési ív – előírt határidőn belül – visszaküldésével történik, csatolva hozzá a kiállítói nyilatkozatot, melyben az aláíró elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tartja a Rendezvény Szabályzatot, melyet a rendezvény honlapjáról tölthet le. A megadott határidőn túl beérkező igényeket a rendezők a lehetőségek szerint elégítik ki.
  3) Az elfogadott jelentkezés csak a részvételi és bérleti díjak határidőre való befizetése esetén válik véglegessé.
  4) Minden szolgáltatóra a rendezvény szabályzat rendelkezései kötelezőek.
  5) A biztonsági terv és a szolgáltatók igényeinek figyelembevételével, a rendezők határozzák meg
a standok, sátrak, pavilonok, kerthelyiségek, egyéb a rendezvényterületre elhelyezett tárgyak
beépítését és helykiosztását, melytől eltérni szigorúan tilos.
  6) A szolgáltatók kötelezik magukat, hogy sem a területben, sem az installációkban nem okoznak kárt. Az okozott kár megtérítése a szolgáltató kötelessége.
  7) Standépítést és a dekorációs munkákat csak a szervezők által jóváhagyott terv alapján lehet
elkezdeni a regisztráció megtörténte után.
  9) Az építési és bontási időszakban a rendezők közvilágítást biztosítanak. A bérelt terület kellő
megvilágításáról a kiállító/szolgáltató gondoskodik. Az áramszükséglet kielégítése igénylés alapján, a bekapcsolási díj egyidejű megfizetésével történik.
  10) A kiállítás területén bármely elektromos szerelési munkát csak szakember végezhet, munkájáért
a szolgáltató köteles felelősséget vállalni.
  11) A szolgáltató köteles az építési és bontási munkák során keletkezett hulladékot eltávolítani, illetve az általa bérelt területet rendben tartani.
  12) Tilos a rendezvény területén baleset- és tűzveszélyes anyagot tárolni, ill. felügyelet nélkül hagyni.
  13) A szolgáltató köteles a felsorolt határidőket betartani. Az építési és bontási határidők be nem
tartása pénzbüntetést von maga után.
  14) A rendező jogosult egyes termékek bemutatását megtiltani, ha azok a rendezvény belső rendjét,
biztonságát, a többi kiállító vagy a látogatók érdekeit sértik, vagy bemutatásukat érvényes
jogszabályok tiltják.
  15) A kiállított tárgyak, berendezések, áruk a rendezvény befejezéséig nem távolíthatók el.
  16) A szolgáltató saját területét – a napi nyitva tartási idő alatt – szakmai felügyelet és őrzés nélkül nem hagyhatja, standját nem zárhatja be, áruját nem takarhatja le.
  17) A szolgáltató köteles az érvényben lévő műszaki, építészeti, gépészeti, elektromos, tűzrendészeti, ill. hatósági rendelkezéseket betartani.
  18) A rendezők utasításait és tanácsait köteles betartani, alkalmazottaival, közreműködő segédeivel,
hozzátartozóival betartatni.
     
III. ÁRUSÍTÁS, ÁRUK BESZÁLLÍTÁSA, UTÁNPÓTLÁSA ÉS ELSZÁLLÍTÁSA
       
  1) A szolgáltatók, árusítók a termékek értékesítése során kötelesek betartani a belkereskedelmi tevékenységre vonatkozó előírásokat. Ezek közül is lényeges a szükséges minősítések, minőségtanúsítások megléte, magyar nyelvű használati - kezelési útmutató, a tartós használatra rendelt termékeknél jótállási jegy biztosítása.
  2) A rendezvény területén való árusítás nem mentesít a számla-, nyugtaadási kötelezettség teljesítése alól. Magánszemélyek is kötelesek dokumentálni az értékesítést, 200.000,- Ft értékig nyugta adással, felette adás-vételi szerződéssel.
  3) A fogyasztói panaszokat a rendezvény ideje alatt is jogszabályi előírásoknak megfelelően kell intézni.
  4) Az áru utánpótlás gépkocsival:  
    2012. június 16. 06:30-09:30-ig és 22:00-23:00-ig
    2012. június 17. 07:00-09:30-ig és 20:00-21:00-ig
  5) A szolgáltatók kötelezik magukat, hogy a rendezvény befejezése után, a megadott határidőig
az általuk bérelt területet kiürítik, és azt tisztán (a szemetet elszállítva) átadják a rendezőknek.
A határidő után az árut és installációt a szolgáltató költségére és kockázatára elszállítatják, és
a felmerült költségeken túl a helyfoglalási díj 25%-át kötbérként felszámítják.
       
IV. BIZTOSÍTÁS, ŐRZÉS
       
  1) A rendezők gondoskodnak a rendezvény területén nyitvatartási időben a rend fenntartásáról,
a behajtási utak zárásáról.
  2) A szolgáltató árut, saját vagy bérelt kiállítási anyagait és egyéb ingóságait saját megbízottjaival, saját felelősségére szállítja a rendezvény területére és ott a rendezvény üzemeltetési rendjének megfelelően a rendezvény kezdete előtt nyitva tartási idő alatt és befejezése után saját felelősségére őrizteti.
  3) A rendezők a kiállított vagyontárgyakért, eszközökért illetve a szolgáltatók által okozott károkért felelősséget nem vállalnak.
  4) A szolgáltató köteles összes árujára, kiállítási anyagára és egyéb saját, vagy bérelt ingóságára, valamint szolgáltatói minőségében harmadik személynek okozott felelősségi károkra rendezvénybiztosítást kötni.
       
V.JOGOK, KÖTELEZETTSÉGEK
       
  1) A szolgáltató jogosult jelentkezése elfogadása esetén a részére biztosított területen és meghatározott feltételek mellett a rendezvényen részt venni, tevékenységeit, termékeit, áruit bemutatni, a látogatókat, valamint a sajtó képviselőit megfelelően tájékoztatni.
  2) A szolgáltató teljes anyagi felelősséget vállal az általa használt eszközök üzemeltetése során okozott, vagy a védőberendezések nem megfelelő voltából keletkező károkért és balesetekért.
A szervezőknek jogukban áll az általuk veszélyesnek, vagy zavarónak ítélt eszközök, berendezések üzemeltetésének korlátozására, illetve betiltására.
  3) Minden, itt nem szabályozott kérdésben a rendező szerv jogosult a rendezvény sikere érdekében szükséges intézkedéseket elrendelni, s azok betartására a szolgáltatókat kötelezni.
  4) A rendezők a szolgáltatóval állnak jogviszonyban, így az általa megbízottak (pl.: kivitelezők) tevékenységéért a szolgáltató felel.
  5) A rendezvényen a szolgáltató által végzett tevékenységre vonatkozó hatósági engedélyezési egyéb előírásokat a szolgáltató köteles beszerezni, a rendezvény ideje alatt magánál tartani.
  6) Az érvényes jogszabályok megsértésével végzett tevékenységből eredő kárért a szervező-megbízó nem felel.
       
VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK
       
  1) Az arra kötelezettek (szolgáltatók), helydíj számla teljes ellenértékét kötelesek a rendezők bankszámlájára a fizetési határidőig átutalni, vagy személyesen befizetni. A fizetési határidő elmulasztása a jelentkezés elutasításával járhat: a rendező jogosult a szolgáltató felé a szerződésben közölt kötbért érvényesíteni
  2) A számlán feltüntetett fizetési határidő utáni, késedelmes fizetés esetén a rendező a törvényes kamatot felszámítja, amelynek mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese, de nem kevesebb, mint 20.000Ft.
    3) Fizetési határidő: 2012. június 12.
VII. TŰZRENDÉSZETI, BALESET- ÉS MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK
       
  1) A rendezvény megelőző tűzvédelmét a 35/1996/XII.29/BM. számú rendelettel hatályba lépett Országos Tűzvédelmi Szabályzat, és a szabványok szabályozzák.
  2) A villamos berendezések feleljenek meg az MSZ 1600-as előírásának. A megfelelőségről a kiállítás megnyitása előtt a kivitelező/szolgáltató köteles nyilatkozni.
  3) A rendezvényen használt gázfogyasztó eszközök a hatályos vonatkozó jogszabályban és szabványban előírtaknak meg kell felelniük.
  4) A rendezvényen tilos házilag utántöltött vagy átalakított gázpalackot használni.
  5) A rendezvényen tilos egy gázpalackról több fogyasztó berendezést üzemeltetni.
  6) A rendezvényen használt elektromos fogyasztó berendezések a hatályos vonatkozó jogszabályban és szabványban előírtaknak meg kell felelniük. Az elektromos fogyasztó berendezések EU-s minőség tanúsítással kell rendelkezniük.
  7) Nyílt láng használata tilos!
  8) Gázpalackok használata tilos.
  11) A rendezvény területen hulladékokat, göngyöleget tárolni nem szabad, ezek tárolására a kijelölt
területeken lesz mód.
  12) A szolgáltatónak a rendezvény helyszínére, körülményeire vonatkozó mindennemű
reklamációját a rendezvény időtartama alatt azonnal kell jelezni a szervezőknek.
A szolgáltató visel minden olyan kárt, ami abból következően érte, hogy e bejelentési kötelezettségének időben nem tett eleget és ennek következtében valamely helyszín, időpont tevékenység vagy mulasztás már nem tekinthető meg, vagy a bejelentés tartalmi elemei utólag már nem ellenőrizhetőek.
  13) A szolgáltatók kötelesek a saját, illetve az általuk megbízott kivitelező vállalatok dolgozói tűzvédelmi, baleset és munkavédelmi oktatásáról készült jegyzőkönyveket, lángmentesítési nyilatkozatot a rendezvényépítési, nyitvatartási és bontási idejében a helyszínen tartani, ill. ha azt kérik, a tűzvédelmi, a baleset és munkavédelmi hatóságnak bemutatni.
  14) A szolgáltatók, az általuk meghívott kivitelező cégtől kötelesek a kivitelezési munkák megkezdése előtt a dolgozóinak tűz-, baleset és munkavédelmi oktatásáról szóló jegyzőkönyveket bekérni.
A rendezvény területén dolgozó kivitelező cég(ek) dolgozói részére, amennyiben tűzveszélyes tevékenységet kell végezniük, kötelesek írásos engedélyt kiadni és azt a rendezők képviselőjével láttamoztatni.
  15) A rendezvény időtartama alatt a közlekedési (menekülési) utakat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni.
  16) A rendezvény kivitelezése során ügyelni kell arra, hogy a közmű nyitó- és zárószerkezeteit, tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
  17) A szolgáltatók az installációk építése, bontása, valamint a rendezvény ideje alatt kötelesek betartani a többszörösen módosított és kiegészített 1993. évi XCIII. tv. rendeletben, illetve módosításaiban és kiegészítéseiben foglaltakat, valamint az egyes szakmák sajátos baleset- és munkavédelmi előírásait, ill. a dolgozók erre vonatkozó oktatásáról gondoskodni.
     
Jogi záradék:
     
  A felek között felmerülő bárminemű jogvitára kikötik a Fővárosi Bíróság kizárólagos eljárási illetékességét.